Atenció sanitària integral a la població infantil i adulta

Els metges especialistes i infermeres de família dels equips d’atenció primària ofereixen atenció sanitària integral als nadons, infants i adults. Desenvolupen activitats de prevenció de la salut (vacunacions, detecció precoç de malalties, etc.) i promoció d’hàbits de vida saludable, i s'encarreguen del diagnòstic, tractament i seguiment de problemes de salut, tant si requereixen una atenció immediata com si són malalties cròniques. També garanteixen que els usuaris disposin d'una bona continuïtat en l'atenció sanitària que se'ls dispensa en el cas que hagin de ser derivats per rebre atenció especialitzada o per part d'altres nivells assistencials. 

 

L'atenció sanitària integral compta amb programes específics com per exemple:

L'atenció pediàtrica. Destinada als nadons i infants menors de 15 anys i enfocada, sobretot, a la promoció de la salut, la prevenció de malalties i l'abordatge de problemes de salut crònics. Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinar de forma que hi participen infermeres, metges de família i pediatres.

L'atenció a la cronicitat. Focalitzada a donar una atenció completa, integrada i de qualitat als pacients amb malalties cròniques complexes i al final de vida, posant especial èmfasi en garantir la continuïtat assistencial. Compten amb equips especialitzats sociosanitaris de suport als malalts complexes i als que es troben al final de vida i que són atesos a domicili  (PADES). També atenen els cuidadors i familiars d'aquest tipus de pacients.

L'atenció a la Salut Mental. Plantejada per atendre, des dels equips d'atenció primària, la salut mental de la població de manera transversal i multidisciplinar amb infermeres, metges i psicòlegs.

El suport de fisioteràpia. Orientat a la prevenció i a la rehabilitació de malalties de l'aparell locomotor que es puguin millorar amb tècniques de fisioteràpia i amb un abordatge multidisciplinar en el que intervenen infermeres i fisioterapeutes. Actualment aquest suport de fisioteràpia està en procés d'implantar-se a tot el territori i no tots els centres en disposen encara.

 

Els professionals assistencials poden dispensar aquesta atenció sanitària integral en entorns diversos. Ho fan al centre de salut quan cal dur a terme les activitats de prevenció, promoció, diagnòstic, tractament o seguiment de problemes de salut de forma presencial. L’opció de fer-ho presencialment al domicili es reserva per pacients que no poden desplaçar-se al centre. Aquesta atenció domiciliària es pot fer de manera puntual o de manera programada amb aquells pacients especialment fràgils que precisen seguiment des de casa.

Algunes de les activitats esmentades, especialment les preventives i de promoció de la salut, es fan en àmbits comunitaris com escoles, centres cívics o espais públics. Totes aquestes iniciatives tenen com a objectiu donar resposta a unes necessitats de salut col·lectives amb la participació de la ciutadania i la resta d’agents del territori (ajuntament, salut pública, entitats, teixit associatiu, etc.)

Una altra modalitat d’assistència és la no presencial, que permet com en els casos anteriors atendre consultes dels usuaris i peticions de gestions i de programacions de visites. Es pot fer a través del telèfon dels centres mèdics, de Salut en Línia (centre de trucades) o del 061 CatSalut Respon. També és pot fer a través de l’espai digital La Meva Salut. Aquest web permet a la ciutadania accedir a les seves dades sanitàries i, entre moltes opcions, permet que els professionals puguin donar assistència a través del eConsulta.