Oficina d'Atenció a Creditors

Els proveïdors tenen a la seva disposició la informació i els formularis de pagament.

 

Consulta de l'estat de pagament dels documents

Aquest servei ofereix informació sobre l'estat en què es troben els documents de pagament generats pels departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya a favor dels seus creditors. Ara ja podeu identificar-vos amb el NIF i compte corrent.

 

Formularis d'interès

Sol·licitud de transferència bacària. Aquest és un formulari que ha d'emplenar qualsevol persona, física o jurídica, que acrediti el dret a percebre una prestació econòmica amb càrrec als pressupostos de l'Institut Català de la Salut com a contraprestació als subministraments de béns, serveis i a la realització d'inversions.

S'han d'omplir les dades que identifiquen el creditor (denominació social, NIF, adreça ...) així com les dades del compte corrent en què cal realitzar les transferències, les quals han d'estar conformades necessàriament per l'entitat bancària designada.

 

Sol·licitud de reconeixement de cessió de facturació ordinària. La cessió de crèdits és un negoci jurídic bilateral, mitjançant el qual se substitueix la persona creditora per una altra, amb la mateixa obligació. És a dir, el titular del dret de crèdit (cedent o endossant) transmet aquest dret a una altra persona, normalment una entitat financera (cessionari o endossatari) que passa a ser la creditora de l'obligació davant l'administració.

Per mitjà d'aquests instruments es facilita a les empreses proveïdores el finançament de la facturació derivada de les seves relacions comercials amb l'Institut Català de la Salut mitjançant l'avançament, per part de l'entitat financera, de l'import de les factures per deute de pagament, abans que el Departament d'Economia i Finances faci efectiu aquest pagament.

Informació relacionada

 

●  Perfil del contractant

●  Factura electrònica