Atenció sanitària integral a la població infantil i adulta

El grup d'especialistes en medicina i en infermeria Familiar i Comunitària ofereixen atenció sanitària integral a nadons, infants i adults. Desenvolupen activitats de prevenció de la salut (vacunacions, detecció precoç de malalties, etc.) i promoció d’hàbits de vida saludable, i s'encarreguen del diagnòstic, tractament i seguiment de problemes de salut, tant si requereixen una atenció immediata com si són malalties cròniques. També garanteixen que les persones usuàries disposin d'una bona continuïtat en l'atenció sanitària que se'ls dispensa en el cas que hagin de ser derivades per rebre atenció especialitzada o per part d'altres nivells assistencials. 

 

L'atenció sanitària integral compta amb programes específics com per exemple:

L'atenció pediàtrica. Destinada a nadons i infants menors de 15 anys i enfocada, sobretot, a la promoció de la salut, la prevenció de malalties i l'abordatge de problemes de salut crònics. Aquesta atenció té un caràcter multidisciplinar de forma que hi participen professionals d'infermeria, medicina de família i pediatria.

L'atenció a la cronicitat. Focalitzada a donar una atenció completa, integrada i de qualitat a pacients amb malalties cròniques complexes i al final de vida, posant especial èmfasi en garantir la continuïtat assistencial. Compta amb equips especialitzats sociosanitaris de suport a malalts complexes i/o que es troben al final de vida i que reben atenció a domicili  (PADES). També atenen a familiars i a persones que cuiden d'aquest tipus de pacients.

L'atenció a la Salut Mental. Plantejada per atendre, des dels equips d'atenció primària, la salut mental de la població de manera transversal i multidisciplinar amb professionals d'infermeria, medicina i psicologia.

El suport de fisioteràpia. Orientat a la prevenció i a la rehabilitació de malalties de l'aparell locomotor que es puguin millorar amb tècniques de fisioteràpia i amb un abordatge multidisciplinar en el que intervenen professionals d'infermeria i fisioteràpia. Actualment aquest suport de fisioteràpia està en procés d'implantar-se a tot el territori i no tots els centres en disposen encara.

 

Aquest grup de professionals assistencials poden dispensar aquesta atenció sanitària integral en entorns diversos. Ho fan al centre de salut quan cal dur a terme les activitats de prevenció, promoció, diagnòstic, tractament o seguiment de problemes de salut de forma presencial. L’opció de fer-ho presencialment al domicili es reserva per pacients que no poden desplaçar-se al centre. Aquesta atenció domiciliària es pot fer de manera puntual o de manera programada amb pacients especialment fràgils que precisen seguiment des de casa.

Algunes de les activitats esmentades, especialment les preventives i de promoció de la salut, es fan en àmbits comunitaris com escoles, centres cívics o espais públics. Totes aquestes iniciatives tenen com a objectiu donar resposta a unes necessitats de salut col·lectives amb la participació de la ciutadania i la resta d’agents del territori (ajuntaments, salut pública, entitats, teixit associatiu, etc.).

Una altra modalitat d’assistència és la no presencial, que permet, com en els casos anteriors, atendre consultes de persones usuàries i peticions de gestions i de programacions de visites. Es pot fer a través del telèfon dels centres mèdics, de Salut en Línia (centre de trucades) o del 061 Salut Respon. També és pot fer a través de l’espai digital La Meva Salut. Aquest web permet a la ciutadania accedir a les seves dades sanitàries i, entre moltes opcions, permet que l'equip de professionals sanitaris pugui donar assistència a través del eConsulta.

Els equips de referents de Trànsit fan atenció i promoció de la salut de les persones trans, per atendre i acompanyar-les en les seves necessitats des d'una perspectiva biopsicosocial. Aquesta atenció està coordinada des de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i integrada per un equip multidisciplinari de professionals de medicina de família, ginecologia i obstetrícia, infermeria (llevadoria), treball social, psicologia i atenció a la ciutadania.

 

Des dels equips de referents de Trànsit s'acompanya a les persones trans i es fa una tasca de sensibilització sobre la seva realitat i les seves necessitats, oferint una visió lliure d'estereotips i prejudicis. L’acompanyament inclou escolta activa, ajuda per iniciar o ajustar tractaments hormonals i assessorament sobre tractaments quirúrgics i activitats preventives i de promoció de la salut. També s’ofereix acompanyament psicoterapèutic, si es desitja, i participació en grups terapèutics com a complement al procés terapèutic i /o com espai de socialització.

 

Una altra de les funcions d'aquests equips és oferir acompanyament a les famílies i persones de l'entorn afectiu que ho necessitin, a través de suport psicoterapèutic, perquè puguin viure millor la transició i contribuir al benestar de la persona trans.

 

D’altra banda, és des d'aquests equips de referents Trans que es formaran professionals de salut i educació, perquè tinguin un coneixement adequat dels processos de transició i puguin donar-hi una atenció adequada.

 

 

Contacte

A l'Atenció Primària Metropolitana Nord hi ha dos equips de referents de Trànsit:

●  L'equip de referents de Trànsit Sabadell es troba a la quarta planta del CAP Sant Fèlix (carretera de Barcelona, 473 - 08204 | Sabadell).

●  L'equip de referents de Trànsit Badalona es troba a la quarta planta del CAP Doctor Robert (plaça de la Medicina, s/n - 08911 | Badalona).

 

Podeu contactar-hi omplint el següent formulari i us donaran resposta en les properes 48 hores: